อบ ไชยวสุ.

สะกดให้ถูกตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน / อบ ไชยวสุ. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : เจริญอักษรการพิมพ์, 2532. - 679 หน้า.


พจนานุกรม.
ภาษาไทย--พจนานุกรม.
ภาษาไทย.

495.913 / อ15ส