ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์.

" บรรทัดฐานสำหรับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งทาางวิชาการ" - ม.ป.ท., คณะเศรฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 73 หน้า : ตาราง

เอกสารวิชาการฉบับที่ 2803


อุดมศึกษา.

378.013 / ก97บ