คู่มือการนำหลักสูตรไปใช้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2534 - 98 หน้า - เอกสาร ; ศน. 19/2534 .


การศึกษาขั้นมัธยม--หลักสูตร.
หลักสูตร.

373.19 / ส215ค