ระวาท วณิคพันธุ์.

มนุสลีลา ในวรรณาศรม ตอน "สียะตราโสกันต์" - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, ม.ป.ป. - 178 หน้า


ภาษาไทย.

495.91 / ร114ม