วิทยาลัยครูมหาสารคามข้อมูลปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำปีการศึกษา 3/2536 - มหาสารคาม : ฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล สำนักวางแผนและพัฒนา, 2537 - 50 หน้า - เอกสาร ; อันดับที่ 6/2537 .


การบริหารการศึกษา.
วิทยาลัยครูมหาสารคาม.

378.124 / ส215ว