สตีฟเวนส์, มาร์ค.

เขาสอนอะไรในฮาร์วาร์ด / มาร์ค สตีฟเวนส์ ; ญัฐพงศ์ เกศมาริษ และ สุภาวดี วิทยะประพันธ์, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2545. - 221 หน้า.

พิมพ์ครั้งที่ 2, 2545.

Y02 M12 D09

9749000499 : 230 บาท.


การบริหาร.
ผู้นำ.

658.4 / ส146ข 2545