เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

ตำราพิชัยสงครามฉบับรวมปราชญ์จีน / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2531. - 128 หน้า.


พิชัยสงคราม.
ยุทธศาสตร์.

ตำราพิชัยสงคราม. สงคราม.

355.4 / ธ617ต