เดานส, แอนโรนี.

องค์การและความอยู่รอด = Inside Bureaucracy / แอนโรนี เดานส์ ; เชาว์ ไพรพิรุณโรจน์, แปล. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2524. - 581 หน้า.


ระบบราชการ.

350.001 / ด517อ 2524