สชาตซกี, มิเชล.

เจรจาอย่างมีชั้นต่อรองอย่างมีเชิง = Negotiation the art of getting what you want / มิเชล สชาตซกี และ เวน อาร์. คอฟเฟย์, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536. - 304 หน้า ; 120 บาท - ชุดโครงการหนังสือสำหรับนักบริหาร .

9746014625

808.51 / ส112จ