วอลเตอรส์, เจ. โดนัลด์.

ผู้นำ : นำอย่างไร ได้ใจทีมงาน = The art of supportive leadership / เจ. โดนัลด์ วอลเตอรส์, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536. - 96 หน้า ; 50 บาท. - ชุดโครงการหนังสือสำหรับนักบริหาร .

9746010816


การบริหารงานบุคคล.
ผู้นำ.
ภาวะผู้นำ.

658.4 / ว19ผ 2536