สก็อตต์, ดรู.

จัดเวลาพิชิตงาน = How to put more time in your life / ดรู สก็อตต์, ผู้เขียน ; อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์, ผู้แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536. - 304 หน้า ; 120 บาท - ชุดการพัฒนาตนเอง .

9746014439

650.1 / ส11จ