ซุนซู้.

ศิลปการสงคราม - ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2521. - 54 หน้า

พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานเกษียณอายุราชการ เกลิ่ม คงแสง 7 ตุลาคม 2521


สงคราม.

328.346 / ซ45ศ