อุดม รุ่งเรืองศรี.

พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง / รวบรวมโดย อุดม รุ่งเรืองศรี. - กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2534. - 2 เล่ม (ล.1 อักษร ก-ฝ ล.2 อักษร พ-ฮ).

9748359034


พจนานุกรม.
ภาษาไทย--ภาษาถิ่น.

ภาษา. ภาษาไทย. ภาษาล้านนา.

495.917 / อ446พ