ประพันธ์ ภานุภาค.

โรคเอดส์และตัวท่าน ปี 2534 / ประพันธ์ ภานุภาค. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. - 27 หน้า : ภาพประกอบ.


โรคเอดส์.
โรค--การป้องกันและควบคุม.

614.57 / ป1711ร