สถาพร มานัสสถิตย์.

ถาม : ตอบ ปัญหาโรคเอดส์ ฉบับปรับปรุง / สถาพร มานัสสถิตย์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2534. - 150 หน้า : ภาพประกอบ.

974855861


โรค--การป้องกันและควบคุม.
โรคเอดส์.

614.57 / ส142ถ