โสเภณีเชียงราย. - เชียงใหม่ : ส.ศุภลักษณ์การพิมพ์, 2537. - 321หน้า : ภาพประกอบ.


โรคเอดส์.
โสเภณี--เชียงราย.

โรคเอดส์. โสเภณี. กามโรค.

363.44 / ส14ส