รายงานวิจัย การศึกษาผลการทดลองใช้แนวการจัดประสบการณ์ ระดับอุดมศึกษา พุทธศักราช 2536 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2537 - 147 หน้า - เอกสาร กองวิชาการ ; ลำดับที่ 14/2537 .

9748081729


การศึกษาขั้นอนุบาล--วิจัย.
การศึกษาขั้นอนุบาล--หลักสูตร.

การจัดประสบการณ์. การวางแผนหลักสูตร.

372.21 / ส215ร