พรจันทร์ จันทวิมล.

การเขียนและจัดทำสื่อหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน / โดย พรจันทร์ จันทวิมล และคนอื่น ๆ - กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534. - 134 หน้า : ภาพประกอบ


วรรณกรรมสำหรับเด็ก.

หนังสือสำหรับเด็ก.

808.068 / พ27ก