พรทิพา ทองสว่าง.

พัฒนาการทางภาษาของเด็กไทยในระดับคำ - กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527 - 59 หน้า - เอกสารวิชาการหมายเลข 5 .


จิตวิทยาพัฒนาการ.
ภาษาไทย.

155.7 / พ17พ