ยุวดี พีรพรพิศาล.

สาหร่ายน้ำจืดในประเทศไทย = Freshwater Algae in Thailand / Freshwater Algae in Thailand ยุวดี พีรพรพิศาล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - เชียงใหม่ : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. - 440 หน้า : ภาพประกอบ (สี)

คำนำ -- วิธีการใช้หนังสือ -- ควาหมายของสาหร่าย -- แหล่งที่พบสาหร่าย -- กลุ่มของสาหร่ายและการจำแนก -- ความสำคัญของสาหร่าย.

211012

9789746729550


สาหร่าย--ความหลากหลายทางชีวภาพ.
สาหร่าย--ไทย.

579.8 / ย474ส 2558