ดาระณี สุรินทรเสรี.

เอกสารประกอบการสอนการบัญชีชั้นกลาง 2 / ดาระณี สุรินทรเสรี. - สุรินทร์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2560. - 304 หน้า.

สารบัญ : หนี้สินหมุนเวียน -- หนี้สินไม่หมุนเวียน -- ผลประโยชน์ของพนักงาน -- การจัดตั้งและดำเนินงานห้างหุ้นส่วน -- การเปลี่ยนแปลงเงินทุนของห้างหุ้นส่วน -- การเลิกห้างหุ้นส่วนและการชำระบัญชี -- การจัดตั้งและดำเนินงานบริษัท ฯลฯ

210723


การบัญชี.

657 / ด2711อ 2560