เอพสไตน์, แอนน์ เอส.

หลักสูตรไฮสโคป = The HighScope Preschool Curriculum / The HighScope Preschool Curriculum แอนน์ เอส. เอพสไตน์ และแมรี่ โฮห์มานน์, ผู้แต่ง ; สุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค, ผู้แปล. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2564. - 530 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : การศึกษาปฐมวัยแบบไฮสโคป -- การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวา : วิธีสร้างองค์ความรู้ของเด็กปฐมวัย -- ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก : การสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก -- การสนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผานการลงมือปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวา -- การทำงานเป็นทีม : การสร้างความร่วมมือของผู้ใหญ่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผานการลงมือปฏิบัติให้แก่เด็กปฐมวัย ฯลฯ

210722

9786167734347


การศึกษาปฐมวัย.
การศึกษาปฐมวัย--หลักสูตร.

372.21 / อ568ห 2564