พินิตพันธุ์ บริพัตร, หม่อมหลวง.

เมียนมากับประชาธิปไตยคู่ขนาน : มิติระหว่างประเทศของการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจ / หม่อมหลวงพินิตพันธุ์ บริพัตร. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2564. - 330 หน้า.

สารบัญ : บบนำ -- เมียนมาและการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย -- การลงทุนจากต่างประเทศและการปฏิรูปเศรษฐกิจ -- ระบบอภิบาลประชาธิปไตย -- การสร้างสันติภาพและความปรองดอง -- ประชาธิปไตยคู่ขนาน : ข้อจำกัดของตัวแสดงภายนอกในกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของเมียนมา -- บทส่งท้าย.

210722

9786164171657


พม่า--การเมืองและการปกครอง.

959.1 / พ353ม 2564