ประยุทธ กุศลรัตน์.

การจัดการโรคในสัตว์เลี้ยง = Disease management in domestic animals / ประยุทธ กุศลรัตน์. - นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2564. - (5), 321 หน้า : ภาพประกอบ (สี)

โรค และสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์ -- กลไกการป้องกันโรคในสัตว์ และวัคซีน -- การตรวจสัตว์ป่วยและการวินิจฉัยโรค -- ยาที่ใช้ป้องกันและรักษาโรคในสัตว์ -- ช่องทางการรับยาและวัคซีนในสัตว์ -- โรคที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง -- โรคที่สำคัญในสุกร -- โรคที่สำคัญในสัตว์ปีก -- โรคหนอนพยาธิในสัตว์เลี้ยง -- โรคปรสิตภายนอก โพรโทซัว และริกเก็ตเซียในสัตว์เลี้ยง การป้องกันและการควบคุม.

210630

9786165824743


สัตว์เลี้ยง --โรค --การวินิจฉัย.
สัตว์เลี้ยง --โรค --การป้องกันและควบคุม.
สัตวแพทยสาธารณสุข.

636.089 / ป1711ก 2564