รายงานการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณแผ่นดินปี การศึกษา 2537 (ตุลาคม 2536 - กันยายน 2537) - มหาสารคาม : สำนักวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2538 - 29 หน้า - เอกสาร ; อันดับที่ 2/2538 .


การวางแผนการศึกษา.
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม--การบริหาร.

งบประมาณแผ่นดิน.

378.1 / ส14ร