คะนอง พิลุน.

ระบบบริการราชการไทย = Thai Administration System / Thai Administration System คะนอง พิลุน. - มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563. - 328 หน้า :

โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สารบัญ : บทที่ 1 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการ -- บทที่ 2 วิวัฒนาการของการบริหาราชการ -- บทที่ 3 หลักการจัดระเบียบบริหารราชการไทย -- บทที่ 4 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วกลาง -- บทที่ 5 การบริหารราชการส่วนบุคคล -- บทที่ 6 การบริหารชการส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 7 การบริหารงานลบุคคลในระบบราชการไทย -- บทที่ 8 ปัญหาระบบราชการไทย -- บทที่ 9 การปฏิรูประบบราชการในประเทศไทย -- บทที่ 10 รัฐวิสาหกิฐ -- บทที่ 1 องค์การมหาชน -- บทที่ 12 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่.


210164

9789741960699


การปฏิรูประบบราชการ.
การบริหารรัฐกิจ--ไทย.

351.593 / ค115ร 2563