ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา.

การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรมและเพิ่มผลผลิต = Industrial quality of management and productivity / Industrial quality of management and productivity ณฐปกรณ์ จันทะปิดตา. - มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556. - ป, 469 หน้า : ภาพประกอบ.

โครงการตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมารฯ.

สารบัญ : ประวัติและความเป้นมาของการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม -- การบริหารองค์การเพื่อคุณภาพในงานอุตสาหกรรม -- ภาวะผู้นำกับการบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม -- ระบบสนับสนุนคุณภาพในงานอุตสาหกรรม -- กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม -- หลักการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม -- สถิติการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม -- เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง -- การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับในงานอุตสาหกรรม -- การประกันคุรภาพในงานอุตสาหกรรม -- มาตรฐานคุรภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม -- การพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มคุฃรภาพในงานอุตสาหกรรม -- หลักการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม -- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม -- บรรณานุกรม.

201215

9786162027444


การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
การบริหารคุณภาพโดยรวม.

658.515 / ณ135ก 2556