พรลภัส สุวรรณรัตน์.

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ : มุมมองข้ามวัฒนธรรม = International business management : A cross cultural perspective / International business management : A cross cultural perspective พรลภัส สุวรรณรัตน์. - กรุงเทพฯ : เอเอเอ เซอร์วิส, 2563. - 393 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : ภาพรวมขอองธุรกิจระหว่างประเทศ -- วัฒนธรรมและมิติทางวัฒนธรรม -- กลยุทธ์การจัดการข้ามวัฒนธรรม -- วัฒนธรรมองค์กรและความหลากหลาย -- การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม -- การเจรจาข้ามวัฒนธรรม -- การจูงใจข้ามวัฒนธรรม -- ภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรม -- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ข้ามวัฒนธรรม -- กรณีศึกษาและคำถาม -- ดรรชนี -- ประวัติผู้เขียน

200731


บรรษัทข้ามชาติ.
การบริหารธุรกิจ.
การจัดการธุรกิจ.
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม.
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ.

658.049 / พ177ก 2563