กนกพร ฉิมพลี.

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา = The development model for enhancing the public mind characteristic of Nakhon Ratchasima Rajabhat University's students / The development model for enhancing the public mind characteristic of Nakhon Ratchasima Rajabhat University's students กนกพร ฉิมพลี. - นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2559. - 120 แผ่น : ภาพประกอบ.

รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2557

200413


นักศึกษา--วิจัย
จิตสาธารณะ--วิจัย.

378.15 / ก151ก 2559