เลอเบิฟ, มิเชล.

แรงจูงใจไฟแห่งการบริหาร = How to motivate propke / อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์ - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532 - 170 หน้า


ธุรกิจ--การบริหาร.

658.3 / ล59ร