สยามในตะนาวศรี / เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล, บรรณาธิการ. - นนทบุรี : ต้นฉบับ, 2562. - 190 หน้า : ภาพประกอบ (สี)

สารบัญ : ด่านสิงขรในยุค 2508 -- ตะนาวศรี: จากเส้นทางการการค้าโบราณสู่เส้นเส้นทางเชื่อมสััมพันธ์ -- คนไทยสิงขร -- สิงขร-ตะนาวศรี : 30 ปีที่เปลี่ยนไป -- เรื่องเล่าจากตะนาวศรี -- เยือนมะริด -ตะนาวศรี บ้านพี่เมืองน้องที่คนไทยไม่ค่อยรู้จัก -- พระเจ้าเลียบโลก ปราบยักษ์ นาคสร้างเมือง ตำนานท้องถิ่นเมืองตะนาวศรี --โอกาสธุรกิจกับ "ทุเรียนมะริด-ตะนาวศรี" -- ชมงานศิลป์ในถิ่นตะนาวศรี.

200211

9789747168709


พม่า--ความเป็นอยู่และประเพณี.
พม่า --ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย.
พม่า --ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.91 / ส162 2562