สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2556.

ธรรมะจากสมเด็จพระสังฆราช / พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; บรรณาธิการ พาฝัน ศุภวานิช. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 100 พระชันษาสมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์, 2558 - 78 หน้า : ภาพประกอบ (สี)

200124

9786169247906


ธรรมะ.

294.34 / ส165ธ 2558