ดาริน คงสัจวิวัฒน์.

นักการเมืองถิ่น จังหวัดสุโขทัย / ดาริน คงสัจวิวัฒน์. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561. - XIX, 250 หน้า : ภาพประกอบ. - สำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 59. .

แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- การเลือกตั้งกับความเปลี่ยนแปลงอำนาจการเมืองไทย -- นักการเมืองถิ่น จังหวัดสุโขทัย -- สรุปและอภิปรายผล

191218

9786164760028


นักการเมือง--ไทย--สุโขทัย.
นักการเมือง--ชีวประวัติ.--ไทย
การปกครองท้องถิ่น.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ไทย--สุโขทัย.
politicians.
members of parliament.


ไทย (ภาคกลาง)--การเมืองและการปกครอง.
สุโขทัย--การเมืองและการปกครอง.

324.2092 / ด273น 2561