ชลิยา ลิมปิยากร.

เทคโนโลยีการศึกษา - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารตำรา สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2536 - 242 หน้า ; 120 บาท

9748307077


เทคโนโลยีทางการศึกษา.
นวัตกรรมทางการศึกษา.

โสตทัศนวัสดุ. การสอนด้วยอุปกรณ์.

371.33 / ช17ท