ศิริวรรตน์ สุวรรณฉวี.

ยโสธราพิมพา นางแก้วคู่บารมี / ศิริวรรตน์ สุวรรณฉวี ; ลูกจันทร์, ภาพประกอบ. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561. - 291 หน้า : ภาพประกอบ.

สารบัญ : 1. พระภัททากัจจานาเถรี การปรากฎกายของพระเถรี -- 2. สุมิตตาพราหมณี ปฐมจิตอธิษฐาน -- 3. เจ้าหญิงประภาวดี ด้วยจิตคิดเกลียดชัง -- 4. นางสุชาดา รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย -- 5. วิสัยหเศรษฐีภริยา ตกยากเกี่ยวหญ้ามาทำงาน -- 6. ภริยาช่างหม้อ ตัดใจลา ทิ้งสามี -- 7. สัมมิลลาหาสินีกุมารี ทิ้งกายตายริมทาง -- 8. จอมนางแห่งพาราณสี ราชินีผมหงอก -- 9. โกศลราชธิดา อดีตชาตินางทาสีเป็นมเหสีพระราชา -- 10. พระสมุททวิชยาเทวี อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า ฯลฯ.

190731

9786161824112


พระนางยโสธราพิมพา.


พุทธศาสนา--ประวัติ.
สตรีในพุทธศาสนา

294.3 / ศ373ย 2561