พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-2367.

บทละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ ไกรทอง มณีพิชัย และคาวี / พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นภาลัย. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558. - (21), 522 หน้า : ภาพประกอบ.

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสแลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

สารบัญ : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย -- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกรรมการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ -- สังข์ทอง -- ไชยเชษฐ์ -- ไกรทอง --มณีพิชัย -- คาวี -- คณะกรรมการดำเนินงานมุลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ -- คณะทำงานโครงการจัดพิมพ์บทพระราชนิพนธ์ฯ.

190725

9786169250005


บทละครไทย
วรรณคดีไทย

895.911 / พ444บ 2558