คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2560 / เนติบัณฑิตยสภา. - กรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2561. - 570 หน้า.

สารบัญ : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง -- กฎหมายล้มละลาย -- ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม.

190607

9786164040533


สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา --ข้อสอบ.


กฏหมาย--ข้อสอบ.

340 / ค214 2561