ประภาส พุ่มพวง.

การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino / ประภาส พุ่มพวง. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561. - 216 หน้า : ภาพประกอบ.

บรรณานุกรม : หน้า [215]-216.

สารบัญ : บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 โปรแกรมอาร์ดุยโน่ ไอดีอี -- บทที่ 3 การเขียนโปรแกรม -- บทที่ 4 การจำลองการทำงาน -- บทที่ 5 การประยุกต์ใช้งาน -- บทที่ 6 การประยุกต์ใช้โปรแกรมแลบวิว -- บทที่ 7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมแอปอินเวนเตอร์ 2.

190605

9786160831449


เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์
การควบคุมอัตโนมัติ--โปรแกรมคอมพิวเตอร์

004.64 / ป1711ก 2561