ปกรณ์ ศิริประกอบ.

3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administration : Concepts, theories, and practices / 3 paradigms of public administration : Concepts, theories, and practices. ปกรณ์ ศิริประกอบ. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - xxvi, 356 หน้า.

บรรณานุกรม : หน้า 343-356.

สารบัญ : พาราไดม์คืออะไร -- พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ของ Nicholas Henry -- ภาค 1 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐ : การบริหารจัดการภาครัฐแนวเก่า : ทฤษฎี แนวคิดและบทวิพากษ์ -- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : ทฤษฎี แนวคิดและบทวิพากษ์ -- การบริหารสาธารณะแนวใหม่ -- ภาค 2 ภาคการนำหลักการ แนวคิด และทฤษฎีไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ : ทำความรู้จักแนวคิด NPM ภาคปฎิบัติผ่านหนังสือ Reinventing government : How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector ของ Osborne และ Gaebler -- NPM กับการปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษาสหราชอาณาจักรประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศสหรับอเมริกา -- การบริหารจัดการภาครัฐไทย : NPM และ NPS -- ภาค 3 ภาคสรุป : ธรรมาภิบาล -- เมื่อทุกอย่างมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน

190425

9786164558625


การบริหารรัฐกิจ.
ธรรมรัฐ.
ระบบราชการ.
รัฐประศาสนศาสตร์.

351.011 / ป117ส 2560