ศลิษา ภมรสถิตย์.

การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต = Quality and productivity management / Quality and productivity management ศลิษา ภมรสถิตย์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561. - 346 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง.

บรรณานยุกรม : หน้า 425-429.

สารบัญ : แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลผลิต -- การเพิ่มผลผลิตระดับประเทศและอุตสาหกรรม -- การเพิ่มผลผลิตระดับองค์กร -- การวางแผนการเพิ่มผลผลิต -- การควบคุมการเพิ่มผลผลิต -- แนวคิดพื้นฐานด้านคุณภาพ -- การจัดการคุณภาพเชิงรวม -- การวางแผนและควบคุมคุณภาพ -- การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ -- การปรับปรุงกระบวนการ -- การปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ -- การปรับปรุงด้านวัสดุ -- การปรับปรุงด้านทรัพยากรมนุษย์ -- มาตรฐานและการตรวจประเมิน -- รางวัลคุณภาพและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

190319

9789740338055


การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
การควบคุมคุณภาพ.
การบริหารงานผลิต.
คุณภาพผลิตภัณฑ์.

658.562 / ศ173ก 2561