เหมา, เจ๋อตุง.

กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง / เหมาเจ๋อตุง ; ประไพ วิเศษธานี, แปล. - กรุงเทพฯ : อ่าน, 2561. - 222 หน้า. - โครงการอ่านนายผี ; ลำดับที่ 17. .

เป็นงานแปลของอัศนี พลจันทร ในนามปากกา ประไพ วิเศษธานี ตามต้นร่างเดิม หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือบทแปลจากภาษาจีนเป็นไทย หรือที่ผู้แปลเรียกว่า "สยามพากษ์" ของกาพย์กลอน 34 เรื่องของเหมาเจ๋อตุง อดีตประธานพรรคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประพันธ์ขึ้นระหว่าง ค.ศ. 1925-1963 (2468-2506) ถัดจากบทแปลคือตารางเทียบเสียงจีน-ไทย ซึ่งผู้แปลแจกแจงไว้ให้ แล้วตามด้วยกาพยสูจิ หรือสารบัญกาพย์-กลอน ซึ่งจัดเรียงทั้งในแบบปทานุกรมเรียงตามเลขหน้าหนังสือ และแบบอักษรานุกรมเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อกาพย์กลอน ปิดท้ายด้วยโคลงหนึ่งบท ซึ่งเข้าใจว่าเป็นของผู้แปล --หมายเหตุบรรณาธิการ

สารบัญ : กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง (สยามพากย์) -- ภาคผนวกหนึ่ง : ฎีกาของผู้ฎีกา -- ภาคผนวกสอง : เทียบเสียงจีน - ไทย -- ภาคผนวกสาม : สูจิ -- ภาคผนวกสี่ : แทงเกษียนในกาพย์กลอนที่แต่ง -- ภาคผนวกห้า : จดหมายของผู้แปลถึงเพื่อนผู้หนึ่ง

190314

9786167158853


เหมา, เจ๋อ ตุง, ค.ศ. 1893-1976.


กวีนิพนธ์การเมืองจีน.
กวีนิพนธ์จีน

895.11 / ห562ก 2561