นพนิธิ สุริยะ.

กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2= Iinternational law II/ Iinternational law II นพนิธิ สุริยะ. - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559 - 291 หน้า.

บรรณานุกรม: หน้า [289]-291.

สารบัญ : ผู้ทรงสิทธิในกฎหมายระหว่างประเทศ --รัฐ องค์ประกอบของรัฐ การรับรองรัฐ การรับรองของรัฐบาล --ดุลอาณาของรัฐ --ความรับผิดชอบของรัฐ --สนธิสัญญา --กฎหมายทะเล เขตแดนทางทะเลทั่งไปและการกำหนดเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย.

181224

9786162694288


กฎหมายระหว่างประเทศ.

341 / น165ก 2559