สุเจน กรรพฤทธิ์.

2310 อวสานกรุงศรีฯ / สุเจน กรรพฤทธิ์. - นนทบุรี : สารคดี, 2560. - 200 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

สารบัญ : 248 ปีต่อมา -- 10 ปีก่อนกรุงแตก -- ศึกอลองพญา 8 ปี ก่อนกรุงแตก -- 3 ปีก่อนกรุงแตก และยุทธศาสตร์ "คีมหนีบ" -- 15 เดือนก่อนกรุงแตก มายาคติเรื่อง "บ้านระจัน" -- 4 เดือนก่อนกรุงแตก -- นาทีกรุงแตก -- อยุธยาที่เหลืออยู่ -- หลักฐานไทย-พม่า -- บทสัมภาษณ์ ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ -- บทสัมภาษณ์ ศ. ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ -- ประวัติศาสตร์บาดแผล กับผู้นำไทย-พม่า -- นับถอยหลัง "เสียกรุงครั้งที่ 2"

181203

9786167767895


ไทย--ประวัติศาสตร์--กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310.

959.33 / ส452ส 2560