อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา.

5ส : หลักการและวิธีปฏิบัติ = 5S : Principles & Practice / 5S : Principles & Practice อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา. - เชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561. - 302 หน้า : ภาพประกอบสี.

บรรณานุกรม : หน้า 289-297.

สารบัญ : ความรู้พื้นฐาน 5ส -- แนวคิดและทฤษฎี 5ส -- เจ็ดขั้นตอนในการเตรียมการ -- ส1 : สะสาง -- ส2 : สะดวก -- ส3 : สะอาด ฯลฯ

181129

9786163982940


การควบคุมคุณภาพ.

658.562 / อ143ห 2561