รักฏา เมธีโภคพงษ์.

นักการเมืองถิ่น จังหวัดลำพูน / รักฏา เมธีโภคพงษ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. - xiii, 161 หน้า. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 52. .

บรรณานุกรม : หน้า [148] - 153.

181101

9789744499523


นักการเมือง--กิจกรรมทางการเมือง.--ลำพูน
นักการเมือง--ลำพูน.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ทำเนียบนาม.--ลำพูน


ลำพูน--การเมืองการปกครอง.

324.2092 / ร111น 2560