สุวิชา วรวิเชียรวงษ์.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี / สุวิชา วรวิเชียรวงษ์ และณัฐพงศ์ บุญเหลือ. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. - xiv, 356 หน้า. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 56. .

บรรณานุกรม : หน้า [339] - 347.

181101

9789744499561


นักการเมือง--กิจกรรมทางการเมือง.--กาญจนบุรี
นักการเมือง--กาญจนบุรี.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ทำเนียบนาม.--กาญจนบุรี


กาญจนบุรี--การเมืองการปกครอง.

324.2092 / ส473น 2560