เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา / เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. - xvi, 274 หน้า. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 54. .

บรรณานุกรม : หน้า [247] - 252.

สารบัญ : บทนำ -- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครราชสีมา -- แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ

181101

9789744499547


นักการเมือง--กิจกรรมทางการเมือง.--นครราชสีมา
นักการเมือง--นครราชสีมา.
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ทำเนียบนาม.--นครราชสีมา


นครราชสีมา--การเมืองการปกครอง.

324.2092 / ศ578น 2560