วิทยา อาภรณ์.

นักการเมืองถิ่น จังหวัดภูเก็ต / วิทยา อาภรณ์. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. - xiv, 277 หน้า. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 58. .

บรรณานุกรม : หน้า [252] - 261.

สารบัญ : บทนำ -- ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต -- แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

181101

9789744499585


นักการเมือง--ชีวประวัติ.--ไทย
นักการเมือง--กิจกรรมทางการเมือง.--ภูเก็ต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ทำเนียบนาม.--ภูเก็ต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--ภูเก็ต.

324.2092 / ว346น 2560