นิพนธ์ โซะเฮง.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดขอนแก่น / นิพนธ์ โซะเฮง. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560. - xiv, 310 หน้า. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองท้องถิ่น ; ลำดับที่ 53. .

บรรณานุกรม : หน้า [297] - 302.

สารบัญ : บทนำ -- ข้อมูลทั่วไปและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง -- มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย -- โครงสร้างความสัมพันธ์ทางอำนาจกับการเมืองถิ่น -- หลักเศรษฐธรรมกับนักการเมืองถิ่น -- บทสรุป อภิปรายผลและข้อเสมอแนะ.

181101

9789744499530


นักการเมือง--ขอนแก่น.


ขอนแก่น--การเมืองการปกครอง.

324.2092 / น365น 2560