พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ / อรวรรณ ทรัพย์พลอย...[และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 2561. - (17), 377 หน้า : ภาพประกอบ (สี).

รับบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร จัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

สารบัญ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร -- ธรรมเนียมการพระบรมศพสมัยอยุธยา -- ธรรมเนียมการพระบรมศพสมัยรัตนโกสินทร์ -- พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ -- บรรณานุกรม -- ภาคผนวก -- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อละคณะอนุกรรมการฯ.

181024

9786162833922


พระเมรุมาศ.
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
พิธีศพ.

725.597 / พ1711 2561